เงื่อนไขและข้อตกลงในการร่วมงานกับ www.hytexts.com

โปรดอ่านทำความเข้าใจตามเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนทำการลงทะเบียน หลังจากที่การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างนักเขียน กับ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด หรือ www.hytexts.com

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำข้อตกลงกันดังมีข้อความดังต่อไปนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกตั้งราคาขายใน www.hytexts.com จะถูกเข้ารหัสเพื่อจัดการลิขสิทธ์ (Digital Right Management) ยกเว้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดจำหน่ายแบบ DRM-Free

2. สมาชิกจะต้องสมัคร Adobe ID ก่อนที่จะดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะสามารถนำไปอ่านในอุปกรณ์พกพาอื่นๆได้ เช่น iPad iPhone Android e-Reader Pc และ Mac

3. สมาชิกสามารถ Authorize อุปกรณ์พกพาได้ไม่เกิน 5 อุปกรณ์ ต่อ 1 Adobe ID

4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกจัดจำหน่ายโดย www.hytexts.com ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ จัดจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก www.hytexts.com

นักเขียน

นักเขียนจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถวางขาย E-Book กับ www.hytexts.com

1. ผลงานลิขสิทธิ์

นักเขียนตกลงว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของนักเขียนที่ส่งให้ www.hytexts.com จำหน่ายให้แก่ลูกค้านั้น เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง และในกรณีที่ต้องมีบุคคลลงชื่อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ได้มีการลงลายมือชื่อแล้ว และนักเขียนได้รับอนุญาตให้จัดทำ จำหน่าย โฆษณา เผยแพร่ จากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และเผยแพร่งานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเขียนบน www.hytexts.com ได้ โดยไม่ขัดต่อข้อตกลงกับบุคคลอื่น

 

2. เงื่อนไขการอนุญาต

นักเขียนตกลงให้ www.hytexts.com มีอำนาจกระทำการแทนดังต่อไปนี้

ให้มีอำนาจจัดทำ จำหน่าย โฆษณา งานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับกิจการในเชิงพาณิชย์ ด้วยการทำซ้ำงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และนำส่งข้อมูลงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้าบน www.hytexts.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดจำหน่ายในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยผ่านทาง www.hytexts.com หรือ ผ่านทางแอพพลิชั่นในแพลตฟอร์มอื่นๆ ของทาง www.hytexts.com

 

3. การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

3.1 นักเขียนตกลงนำส่งข้อมูลงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เข้าสู่ระบบ (Upload) ผ่านทางบัญชีผู้ใช้งาน www.hytexts.com โดยผู้ส่งจะต้องลงลายมือชื่อหรือยอมรับเงื่อนไขของทาง www.hytexts.com เพื่อให้ จัดจำหน่าย โฆษณา เผยแพร่ งานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

3.2 www.hytexts.com ตกลงว่าจะจัดจำหน่ายโดยวิธีโฆษณาและเผยแพร่งานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลา 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิม ยกเว้นการแก้ไขในรูปแบบการจัดวางตัวหนังสือเพื่อความเหมาะสมในการจัดจำหน่ายในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

3.3 ในกรณีที่นักเขียนส่งต้นฉบับงานวรรณกรรมให้ที่เป็นไฟล์ Microsoft Words หรือ ไฟล์อื่นๆ ให้ www.hytexts.com จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์ ePub เพื่อจัดจำหน่ายใน www.hytexts.com ให้ถือว่าข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นงานของ www.hytexts.com ห้ามไม่ผู้ใดจัดจำหน่าย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก www.hytexts.com

3.4 www.hytexts.com ตกลงว่าจะทำการเข้ารหัสหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยระบบของ Adobe Content Server 4 หรือเทียบเท่า เฉพาะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกตั้งราคาขาย แต่ยกเว้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์ Kindle

3.5 นักเขียนตกลงว่าจะส่งตัวอย่างงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะต้องมีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 3 บท หรือ 10% ของจำนวนหน้าทั้งหมดของงานวรรณกรรม ซึ่งตัวอย่างงานวรรณกรรมนี้จะไม่ถูกเข้ารหัสหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดการลิขสิทธิ์ และจะถูกใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือ โฆษณางานวรรณกรรมเท่านั้น

3.6 การจัดหน้า พิสูจน์อักษร ออกแบบปก และภาพประกอบ ให้นักเขียนเป็นผู้จัดทำ

 

4. ข้อกำหนดเนื้อหาของงานวรรณกรรม

www.hytexts.com มีหน้าที่ตรวจรูปแบบ จัดวางปก และข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับการจัดจำหน่าย เท่านั้น โดยไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ เนื้อหา เนื้อเรื่อง ภาพประกอบ ลิขสิทธิ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นักเขียนนำส่งข้อมูล ดังนั้น นักเขียนตกลงว่าจะไม่นำงานวรรณกรรมที่มีเนื้อหา เนื้อเรื่อง ภาพประกอบ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดดงต่อไปนี้ ให้ www.hytexts.com จัดจำหน่าย โฆษณาและเผยแพร่ ใน www.hytexts.com

4.1 งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ รัชทายาทราชวงศ์ หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นอันขาด

4.2 งานวรรณกรรมที่กล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา

4.3 งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาทหรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานใด

4.4 งานวรรณกรรมที่คัดลอกผลงาน หรือบทความบนเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

4.5 งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาละเมิดกฎหมาย หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

4.6 งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหามีภาพหรือภาพบุคคลอื่นที่มีลักษณะหมิ่นประมาทหรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล

4.7 งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหามีการโฆษณาในวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการโฆษณางานวรรณกรรมเดียวกันที่จัดจำหน่ายในที่อื่นนอกเหนือจาก www.hytexts.com

4.8 งานวรรณกรรมที่มี ตัวอักษร หน้าปก หรือ ภาพประกอบ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น

 

5. ค่าตอบแทน

5.1ค่าตอบแทนการขายผ่าน www.hytexts.com

www.hytexts.com ตกลงจัดส่งค่าตอบแทนการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักเขียน ในอัตราร้อยละ 65 ของราคาขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คูณจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าชำระเงินเสร็จสมบูรณ์บน www.hytexts.com ทั้งหมด

 

5.2 ค่าตอบแทนการขายผ่าน Apple In-app Purchased

5.2.1 นักเขียนเป็นผู้กำหนดราคาขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสกุลเงิน US Dollar

5.2.2 www.hytexts.com ตกลงจัดส่งค่าตอบแทนการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักเขียน ในอัตราร้อยละ 45 ของราคาขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คูณจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ผ่านทางระบบ In-app Purchased ของบริษัท Apple Inc โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากทางบริษัท Apple Inc (บริษัท Apple Inc คิดค่าธรรมเนียมระบบ In-app Purchased 30% ของราคาขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

 

5.3 การจ่ายค่าตอบแทน

5.3.1 www.hytexts.com ตกลงแจ้งให้นักเขียนทราบผลการจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายกับบุคคลภายนอกสำเร็จ โดยแจ้งผ่านทางชื่อบัญชีผู้ใช้งานของนักเขียนที่ลงทะเบียนไว้ที่ www.hytexts.com

5.3.2 นักเขียนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและยอดขายงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านชื่อบัญชีผู้ใช้งานของนักเขียนที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ

5.3.3 สำหรับการขายผ่าน Apple In-app Purchased จะมีการนำส่งเงินค่าตอบแทนภายใน ระยะเวลา 60 วันหลังจากได้ทำการส่งรายงานยอดขายที่เกิดขึ้นให้กับนักเขียน

5.3.4 www.hytexts.com จะนำส่งเงินค่าตอบแทนทุกวันที่ 20 ของแต่ละเดือน หรือวันทำการถัดไปหากติดวันหยุด โดยเข้าบัญชีข้อมูลธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ

5.3.5 นักเขียนยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่ระบุในประมวลรัษฎากรจากค่าตอบแทนที่จ่ายทุกครั้ง โดย www.hytexts.com จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และรวบรวมส่งมอบให้แก่นักเขียนในเดือนกรกฎาคม และ มกราคม ของทุกปี

5.3.6 ในการชำระค่าตอบแทน นักเขียนจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยwww.hytexts.com จะหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร ที่จ่ายตามอัตราที่ธนาคารระบุไว้จากค่าตอบแทนที่จ่ายทุกครั้ง

 

6. สิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์

ภายใต้บังคับแห่งตกลงฉบับนี้ นักเขียนยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมตามตกลงนี้ทุกประการ

 

7. การระบุชื่อผู้สร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ และข้อมูลอื่นๆ

ในการจัดทำงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง นักเขียนจะต้องระบุชื่อผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรม ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ สำนักพิมพ์ วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ ตราสัญลักษณ์ของ www.hytexts.com และโฆษณางานครั้งแรกและวันเดือนปีที่พิมพ์และโฆษณางานครั้งปัจจุบันเป็นอย่างน้อย โดยระบุถ้อยคำว่า “ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์” และ “สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. .....” และ “ อนุญาตให้จัดจำหน่ายใน www.hytexts.com เท่านั้น” ให้ปรากฏในส่วนที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน

 

8. ขอบเขตการรับผิดชอบต่อความเสียหาย

www.hytexts.com ตกลงว่าจะพยายามถึงที่สุดที่จะป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย www.hytexts.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากกรณีดังต่อไปนี้ hytexts.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากกรณีดังต่อไปนี้

8.1 การละเมิดลิขสิทธิ์ตัวอย่างงานวรรณกรรม งานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือไม่ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์

8.2 การทำลายการเข้ารหัสและระบบป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากบุคคลอื่น

8.3 การจับภาพหน้าจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงผลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเขียน

8.4 การคัดลอกข้อความ เนื้อหา หน้าปก และ รูปภาพ หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ในงานวรรณกรรมรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากบุคคลอื่น

8.5 การเจาะฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ www.hytexts.com จากบุคคลผู้ไม่หวังดี

8.6 www.hytexts.com ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บสูญหายหรือข้อมูลผิดพลาดไม่ครบถ้วน อันเกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ Web Hosting หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด แม้ www.hytexts.com มีการสำรองข้อมูลไว้

 

9. การต่อสู้คดี

9.1 นักเขียนตกลงว่าจะใช้ความระมัดระวังในการนำส่งข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่เกิดพิพาทหรือในการใช้สิทธิ์ทางศาลกับบุคคลที่สาม เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ไปละเมิดลิขสิทธิ์ หมิ่นประมาท หรือมีเนื้อหา ดังที่ได้ระบุใน ข้อ (4) เป็นเหตุให้ www.hytexts.com ได้รับความเสียหาย หรือ www.hytexts.com ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่บุคคลที่สาม นักเขียนยินยอมชำระค่าเสียหายให้แก่ www.hytexts.com ตามความเป็นจริง

9.2 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมภายใต้ข้อตกลงนี้ นักเขียนตกลงมอบอำนาจให้ www.hytexts.com ในการร้องทุกข์ ฟ้องร้อง และดำเนินคดี โดยจะจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนทันที

 

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย นักเขียนได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงโดยตลอดดีแล้ว

 

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเป็นสมาชิกกับ www.hytexts.com

โปรดอ่านทำความเข้าใจตามเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนทำการลงทะเบียน หลังจากที่การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างสมาชิก กับ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด หรือ www.hytexts.com

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำข้อตกลงกันดังมีข้อความดังต่อไปนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกตั้งราคาขายใน www.hytexts.com จะถูกเข้ารหัสเพื่อจัดการลิขสิทธ์ (Digital Right Management) ยกเว้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดจำหน่ายแบบ DRM-Free

2. สมาชิกหรือนักเขียนจะต้องสมัคร Adobe ID ก่อนที่จะดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะสามารถนำไปอ่านในอุปกรณ์พกพาอื่นๆได้ เช่น iPad iPhone Android e-Reader Pc และ Mac

3. สมาชิกหรือนักเขียนสามารถ Authorize อุปกรณ์พกพาได้ไม่เกิน 5 อุปกรณ์ ต่อ 1 Adobe ID

4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกจัดจำหน่ายโดย www.hytexts.com ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ จัดจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก www.hytexts.com

HYTEXTS CREDIT

1. Hytexts Credit เป็นสื่อกลางสำหรับใช้ชำระค่าสินค้าแทนเงินสดใน www.hytexts.com เท่านั้น

2. Hytexts Credit ที่สมาชิกสั่งซื้อไม่มีวันหมดอายุ

3. Hytexts Credit ที่สมาชิกได้รับตอนสมัครสมาชิกใหม่หรือจากโปรโมชั่นอื่นๆ ไม่มีวันหมดอายุ และสามารถนำมาใช้ชำระค่าสินค้าใน www.hytexts.com ได้

4. Hytexts Credit เมื่อสั่งซื้อและได้รับเข้าบัญชีของสมาชิกหรือนักเขียนแล้ว ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือโอนให้สมาชิกท่านอื่นได้

5. ในการชำระเงินด้วย Hytexts Credit จะมีการตรวจสอบรหัสผ่าน (Password) ทุกครั้ง หากสมาชิกตกลงให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ ยินยอมว่าได้ตกลงชำระค่าสินค้าดังกล่าวด้วย Hytexts Credit โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

6. www.hytexts.com จะเติม Hytexts Credit เข้าบัญชีของสมาชิกหลังจากได้รับแจ้งผลการโอนเงินภายใน 2 ชั่วโมง เฉพาะเวลา 8.00-16.45น. (จันทร์ - เสาร์) ถ้านอกเหนือเวลาดังกล่าว Hytexts Credit จะเข้าบัญชีของสมาชิกในวันทำการถัดไป

7. เงื่อนไขของ Hytexts Credit สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามที่ www.hytexts.com กำหนด และ www.hytexts.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

สมาชิกทั่วไป

1. การสมัครสมาชิกกับ www.hytexts.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงให้แก่ www.hytexts.com ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมของ www.hytexts.com หาก www.hytexts.com ตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4. เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเอง www.hytexts.com ขอแจ้งให้ทราบว่า เป็นหน้าที่ของสมาชิกในการรักษาข้อมูลชื่อ Login และ Password โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

5. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองได้ตลอดระยะเวลาการใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ www.hytexts.com ทราบ ทั้งนี้สมาชิกตกลงให้รหัสผ่าน (Password) ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะดังกล่าว เป็นรหัสผ่านการใช้บริการของ www.hytexts.com ที่มีผลผูกพันสมาชิก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทุกประการ

6. การกระทำการใดๆ โดยผ่านบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม หากกระทำโดยใช้รหัสสมาชิกและรหัสผ่านของสมาชิกและ/หรือตรงตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เกี่ยวกับการใช้บริการ www.hytexts.com แล้ว สมาชิกตกลงให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยสมาชิกไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใดๆ อีก และยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าสมาชิกเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม สมาชิกจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

7. รหัสผ่าน (Password) ถือเป็นความลับเฉพาะตัวของสมาชิกที่ต้องเก็บรักษาและปกปิดมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ สมาชิกต้องเก็บรักษาไว้ด้วยตนเอง หากมีการใช้บริการรายการใดๆโดยใช้รหัสผ่าน (Password) ของสมาชิกแล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันสมาชิกเสมือนสมาชิกใช้บริการในครั้งนั้นๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) ของสมาชิกได้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ www.hytexts.com โดยรหัสผ่าน (Password) ของสมาชิก

8. สมาชิกจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องในการทำรายการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะทำการตกลงชำระเงิน ซึ่งถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดจากการทำรายการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องของรายการเนื่องมาจากความผิดพลาดของสมาชิกเอง ทาง www.hytexts.com จะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น

9. หนังสือสืออิเล็กทรอนิกส์เมื่อชำระเงินแล้ว สมาชิกไม่สามารถขอคืนเงินได้

10. หากมีความผิดพลาดของข้อมูลหรือเนื้อหาของหนังสือสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สมาชิกได้สั่งซื้อแล้วนั้น หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขเนื้อหาหรือข้อมูลแล้ว สมาชิกสามารถลบหนังสือสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนั้นๆ ที่หน้า My Library ของสมาชิก และดาวน์โหลดหนังสือสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนั้นๆ ใหม่อีกครั้ง

11. ถ้า www.hytexts.com พบว่าสมาชิกทำรายการสั่งซื้อหนังสือสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ Hytexts Credit โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต โดยไม่มีการชำระเงินจริงเกิดขึ้นหลายครั้ง เพื่อป้องกันการสร้างปัญหาให้กับระบบของ www.hytexts.com ทีมงานมีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ทันที

12. ถ้า www.hytexts.com พบว่าสมาชิกนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ www.hytexts.com ไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก www.hytexts.com ทีมงานมีสิทธ์ยกเลิกความเป็นสมาชิกได้โดยทันที

13. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สมาชิกสั่งซื้อไป ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลง ห้ามให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน ห้ามเผยแพร่งานต่อสาธารณชน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องรับโทษอาญาและจ่ายค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และ www.hytexts.com ด้วย หากผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำการต่อไปนี้แก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย ได้แก่

13.1 ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ

13.2 เผยแพร่ต่อสาธารณชน

13.3 แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์

14. สมาชิกจะต้องไม่โพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ที่ www.hytexts.com

14.1 ไม่โพสต์ข้อความซึ่งพาดพิงหรือลบหลู่ สถาบันพระมหากษัตริย์

14.2. ไม่โพสต์ข้อมูลหยาบคาบ หมิ่นประมาณ หรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด

15. www.hytexts.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียในด้านข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการสั่งซื้อ และข้อมูลทุกๆอย่างภายในเว็บไซด์หากมีการสูญหาย จากการถูกจารกรรมความผิดพลาดจากระบบของเครื่องแม่ข่ายที่เก็บข้อมูลหรือความผิดพลาดที่เกิดจากระบบเว็บไซด์ทั้งสิ้น

16. หากพบว่าสมาชิกกระทำการที่ผิดเงื่อนไขและข้อตกลงกับ www.hytexts.com ทีมงานมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกความเป็นสมาชิกได้โดยทันที

17. ในกรณีที่ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ DRM-free สมาชิกตกลงให้ฝังข้อมูล ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ รหัสสั่งซื้อ และข้อมูล IP ลงไปในข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

hytexts.com

19/06/2561