B000189 Ebook ๑๕๐ วิบัติธรรม แห่งเถรวาท(ePub) โดย ฤทธี | hytexts.com Thai ebook,อีบุ๊คภาษาไทย
Cool green dress with red bell

๑๕๐ วิบัติธรรม แห่งเถรวาท (ePub)

39 บาท
ราคาปก : 199 บาท

ผู้แต่ง : ฤทธี

ISBN : -

หมวดหมู่หนังสือ : ศาสนา โหราศาสตร์ศาสนาพุทธ

Tag : -

คะแนนเฉลี่ยจากผู้อ่าน :

รูปแบบของไฟล์

อุปกรณ์ที่รองรับ

E-BOOK ที่ซื้อบนเว็บ Hytexts.com หรือบน App Hytexts ไม่สามารถอ่านบน Kindle ได้

“พระวินัยคืออายุของพระศาสนา” ความข้อนี้เป็นทั้งพุทธพจน์และมติของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย นับแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมา จึงไม่แปลกแต่อย่างใดที่คณะสงฆ์นับแต่โบรารณมา จะให้ความสำคัญต่อพระวินัยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะโดยปริยายใดๆ ก็ตาม ดังการสวดพระปาฏิโมกข์นับแต่พรรษาที่ ๒๑ แห่งปีพุทธกิจเป็นต้นมานั้น ย่อมเป็นองค์พยานได้เป็นอย่างดีว่า พระพุทธองค์ทรงเอาพระทัยใส่ต่อ“พระวินัย” ในฐานะที่เป็นเป้าหมายหลัก โดยมีการสวดพระปาฏิโมกข์เป็นพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ทรงใช้กระบวนการพิจารณาสำรวมในความบริสุทธิ์แห่งศีลพรตของภิกษุทั้งหลายนั้นเอง เป็นบาทฐานในการเจริญสมถะวิปัสสนา ให้เป็นไปโดยธรรมชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาในมุมนี้จะเห็นได้ว่า จำนวนสิกขาบทของพระปาฏิโมกข์ มิใช่ประเด็นสำคัญ หากแต่เมื่อคำนึงถึงในแง่ของการบริหารคณะสงฆ์แล้ว ความมั่นคงแน่นอนของหลักการ อันเป็นแกนกลาง เป็นหลักอ้างอิงในการบริหารจัดการหมู่คณะ ก็ย่อมมีความสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเช่นกัน

วันที่จำหน่าย 30 มกราคม 2012
จำนวนหน้า 200 หน้า
ขนาดไฟล์ PDF/ePub 0.70 MB
เวลาหมดอายุ ไม่จำกัด

ไม่มีรายละเอียดผู้แต่ง

Write a review

กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานก่อนเขียนรีวิว